Luksefjell – Fugleleiken – Nordagutu: en todagers tur på 18,5 km

Posted · Add Comment
  • Fra Skien til Luksefjell er det 26 Km (med bil eller sykkel)
  • Start på denne turen er fra Luksefjell
  • Fra Luksefjell til Fugleleiken er det 8,8 Km ( oppover)
  • Fugleleiken til Nordagutu er på 9,7 Km ( nedover )
  • Retur med tog fra Skien fra Nordagutu ( 30 minutter )
  • Et bad på Patos (bildet over) kan være på planen din

Du kan zoome deg inn og klikke på kartnålene under:Alt du trenger for en supertur er en venn som kjører deg til Luksefjell eller du planlegger en tur med retur til Luksefjell. En flott tur/retur hvis du starter på Nordagutu .

www.ut.no har noen detaljer:

«Blåmerket. Fra Luksefjell kirke, evt. ca. 2 km videre mot vest med bil til parkering. Herfra følges bomvei til Grantjørn. Bekken fra Grantjørn krysses og den gamle seterstien følges vestover til Svanstulvatn. Stien fortsetter nordøst for Svanstulsetrene, videre på høydedraget mellom Svanstulvatn og Holmevatn til Fugleleiken»

«Fugleleiken er mest besøkt i vintersesongen da den ligger tett inntil en av de mest benyttete skiløypene i Skien kommune, men er et ypperlig turmål både sommer og vinter. Like vest for hytta renner den gamle fløtningselva ned mot Flekkeren. Til Svanstul går det merket sommersti fra Luksefjell, forbi Grantjern, og det går en gammel, merket setervei opp fra Nordagutu. Vann hentes i bekken eller fås ved å smelte snø. En vedovn gjør det varmt og trivelig. Solcellepanel gir lys til lampettene, mens maten lages på gassbluss».

www.aftenposten.no skriver om området:

«naturreservatet Skrim og Sauheradfjellene. Et område på 123 351 mål, beliggende i Skien, Notodden, Sauherad og Kongsberg kommuner. Naturreservatet ligger mellom 180 og 873 meter over havet. Den overveiende del av området ligger i den midtre barskogssonen. I sonen dominerer barskog og myr».

www.fylkesmannen.no skriver om området:

«Området har elementer fra flere naturtyper (skog, fjell, myr, vann) og totalt sett er dyrelivet i området artsrikt. Av fuglearter i granskog er det observert blant annet granmeis, toppmeis, svartmeis, trekryper, fuglekonge, tretåspett, svartspett, nøtteskrike og jerpe. Trepiplerke og rødstjert finnes i de mer åpne furuskogene. Stjertmeis og bjørkefink er mer sjeldne, men finnes i skoger med økende bjørkeinnblanding. Langs myrkantene og på myrene vil en finne skogsnipe. Storfugl trives best i gammelskog, mens orrfugl holder til både i løv- og barskog, og gjerne på myrer der den spiller om våren. I tilknytning til vannmiljøene forekommer kvinand, stokkand, krikkand og strandsnipe, og i bekkemiljøene er fossekallen observert. I de mer fjellnære områder finnes heipiplerke, lirype og fjellvåk. Det er registrert hekking av sjeldne rovfugler som kongeørn og vandrefalk. Hubro er jevnlig observert i området, men uten at hekking kan dokumenteres. Spurveugle og perleugle hekker i Skrimfjellområdet. Av pattedyr finnes blant annet elg, hjort, rådyr, bever, rev, røyskatt, snømus og ekorn. Hyppige observasjoner og spor etter mår kan tyde på en tett bestand i den gamle granskogen. Verneområdet er en del av leveområdet for gaupe og enkelte år er det streifdyr av bjørn og ulv»

 

Har du bilder og spor fra området? Vi blir hoppende glade hvis du deler dem på denne linken.

 

Med vennlig turhilsen

Sauherad kommune

Bjørn Heidenstrøm

Prosjektleder

Trengen til Eiangen på 3,4 Km

Foto over er fra: Truls Eilev Schia 3,4 Km er en vei og derfor kortere en (link) turvarianten med start fra Hjuksebø på 6,4 Km Inngangen er fra Holteveien/Holstås som bringer […]
Sep 2, 2014 / Add Comment

Patmos Ottersnesodden på 6,3 Km

Alle bildene over er fra Patmos 6,3 Km er en vei Det er en ganske flat tur på vei God kontakt med vannet Turen kan vandres, sykles, og padles www.visitnorway.com […]
Sep 1, 2014 / Add Comment