En tredagers tur via Nordagutu – Fugleleiken – Sommerseter ( 34 Km )

Posted · Add Comment
  • To turisthytter på rundturen
  • Kartet beskriver en 34 Km tur, men du kan halvere eller returnere når du vil
  • Eldorado av fiskevann og herlig natur
  • Hard start på turen som belønnes med utsikt og utrolig mange muligheter for kos
  • Skærrafjell (814 moh ) er tilgjengelig
  • Ta med fiskestang og kamera

 

Under finner du masse god informasjon og ett flott kart du kan klikke deg inn på:


www.ut.no skriver om området og hyttene:

«Fugleleiken er mest besøkt i vintersesongen da den ligger tett inntil en av de mest benyttete skiløypene i Skien kommune, men er et ypperlig turmål både sommer og vinter. Like vest for hytta renner den gamle fløtningselva ned mot Flekkeren. Til Svanstul går det merket sommersti fra Luksefjell, forbi Grantjern, og det går en gammel, merket setervei opp fra Nordagutu. Vann hentes i bekken eller fås ved å smelte snø. En vedovn gjør det varmt og trivelig. Solcellepanel gir lys til lampettene, mens maten lages på gassbluss».
«Sommerseter ligger sør for fiskevannet Eiangen i et ypperlig turterreng. Fra hytta har du muligheter i alle retninger: Mot vest kommer du i retning Steinbru og selve Sauheradvidda, mot øst går seterveien mot Sondalsfjell-området, mens du i nord finner Eiangen og Skiens høyeste fjell Skårrafjell (814 moh). Fra Sommerseter er løypene godt merket, og det er for eksempel en flott tur over mot Fugleleiken. Det er fint å morgenbade i bekken som går like ved hytta. Her henter dere også drikkevann».

www.aftenposten.no skriver om området:

«naturreservatet Skrim og Sauheradfjellene. Et område på 123 351 mål, beliggende i Skien, Notodden, Sauherad og Kongsberg kommuner. Naturreservatet ligger mellom 180 og 873 meter over havet. Den overveiende del av området ligger i den midtre barskogssonen. I sonen dominerer barskog og myr».

www.fylkesmannen.no skriver om området:

«Området har elementer fra flere naturtyper (skog, fjell, myr, vann) og totalt sett er dyrelivet i området artsrikt. Av fuglearter i granskog er det observert blant annet granmeis, toppmeis, svartmeis, trekryper, fuglekonge, tretåspett, svartspett, nøtteskrike og jerpe. Trepiplerke og rødstjert finnes i de mer åpne furuskogene. Stjertmeis og bjørkefink er mer sjeldne, men finnes i skoger med økende bjørkeinnblanding. Langs myrkantene og på myrene vil en finne skogsnipe. Storfugl trives best i gammelskog, mens orrfugl holder til både i løv- og barskog, og gjerne på myrer der den spiller om våren. I tilknytning til vannmiljøene forekommer kvinand, stokkand, krikkand og strandsnipe, og i bekkemiljøene er fossekallen observert. I de mer fjellnære områder finnes heipiplerke, lirype og fjellvåk. Det er registrert hekking av sjeldne rovfugler som kongeørn og vandrefalk. Hubro er jevnlig observert i området, men uten at hekking kan dokumenteres. Spurveugle og perleugle hekker i Skrimfjellområdet. Av pattedyr finnes blant annet elg, hjort, rådyr, bever, rev, røyskatt, snømus og ekorn. Hyppige observasjoner og spor etter mår kan tyde på en tett bestand i den gamle granskogen. Verneområdet er en del av leveområdet for gaupe og enkelte år er det streifdyr av bjørn og ulv»

 

Har du bilder og spor fra området? Vi blir hoppende glade hvis du deler dem på denne linken.

 

Med vennlig turhilsen

Sauherad kommune

Bjørn Heidenstrøm

Prosjektleder

 

Trengen til Eiangen på 3,4 Km

Foto over er fra: Truls Eilev Schia 3,4 Km er en vei og derfor kortere en (link) turvarianten med start fra Hjuksebø på 6,4 Km Inngangen er fra Holteveien/Holstås som bringer […]
Sep 2, 2014 / Add Comment

Patmos Ottersnesodden på 6,3 Km

Alle bildene over er fra Patmos 6,3 Km er en vei Det er en ganske flat tur på vei God kontakt med vannet Turen kan vandres, sykles, og padles www.visitnorway.com […]
Sep 1, 2014 / Add Comment